Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Schwarte Uitvaartondersteuning In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden

Op elke toegang en/of elk gebruik van de website van Schwarte Uitvaartondersteuning. hierna te noemen Schwarte Uitvaartondersteuning, zijn de onderstaande voorwaarden van  toepassing. Schwarte Uitvaartondersteuning is gevestigd en kantoorhoudende te Velp (gld) aan de Bogershof 13 en staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 85680524. Onder Site worden alle websites van Schwarte Uitvaartondersteuning verstaan, waaronder www.Schwarte Uitvaartondersteuning.nl alsmede alle lokale gemeenten websites.

Wij verzoeken u deze voorwaarden zorgvuldig te lezen.

 

Door u toegang te verschaffen tot de Site van Schwarte Uitvaartondersteuning, dan wel door gebruik van deze Site te maken, op welke wijze dan ook, aanvaardt u gebonden te zijn aan de onderhavige voorwaarden. Schwarte Uitvaartondersteuning heeft de inhoud van haar Site met de grootst mogelijke zorg samengesteld en streeft ernaar haar Site zo actueel mogelijk te houden. Desondanks is zij echter niet aansprakelijk voor eventuele foutieve, verouderde of onvolledige informatie. De informatie die op de Site wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd. Het gebruik van de Site van Schwarte Uitvaartondersteuning geschiedt voor eigen rekening en risico.

De Site van Schwarte Uitvaartondersteuning bevat gegevens en bestanden die eigendom zijn van Schwarte Uitvaartondersteuning en/of derden en die worden beschermd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot onder meer intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, naburige rechten, octrooien, databankrechten en merkenrechten). Tenzij anders aangegeven, zijn de handelsmerkrechten van Schwarte Uitvaartondersteuning en/of de aan haar gelieerde ondernemingen van toepassing op alle merken die op haar Site worden getoond. Dit betreffen onder andere alle merken en logo’s van Schwarte Uitvaartondersteuning en/of de aan haar gelieerde ondernemingen. Het gebruik van deze merken is niet toegestaan zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Schwarte Uitvaartondersteuning en/of de aan haar gelieerde ondernemingen. Niets op de Site van Schwarte Uitvaartondersteuning is bedoeld om enig intellectueel eigendomsrecht aan u te verlenen of over te dragen.

Schwarte Uitvaartondersteuning,

verleent u binnen de grenzen zoals weergegeven in deze voorwaarden een persoonlijk recht om haar Site en de op haar Site ter beschikking gestelde gegevens en bestanden te bekijken op de wijze en in het format waarop deze gegevens en bestanden op de Site van Schwarte Uitvaartondersteuning ter beschikking zijn gesteld, een en ander slechts indien en voor zover dit gebruik tot doel heeft om via Schwarte Uitvaartondersteuning in contact te komen met werkzoekenden, (potentiële) opdrachtgevers van Schwarte Uitvaartondersteuning en/of (potentiële) werkgevers.

De Site van Schwarte Uitvaartondersteuning bevat diverse afgeschermde gedeeltes die enkel toegankelijk zijn voor een beperkte groep gebruikers, zulks veelal met behulp van een gebruikersnaam en/of wachtwoord. Wanneer u daartoe niet expliciet door Schwarte Uitvaartondersteuning een gebruikersnaam of wachtwoord is verstrekt, dan wel anderszins toestemming is verleend, is het u niet toegestaan de afgeschermde gedeeltes op de Site van Schwarte Uitvaartondersteuning en de daarin opgenomen gegevens en bestanden te openen en/of (onrechtmatig) te gebruiken, zulks in de ruimste zin des woords. Daarnaast is het u niet toegestaan met behulp van een gebruikersnaam en/of wachtwoord van een ander op een afgeschermde gedeelte op de Site van Schwarte Uitvaartondersteuning in te loggen.

Het is u niet toegestaan,

om de Site van Schwarte Uitvaartondersteuning of de hierop ter beschikking gestelde gegevens en bestanden voor enig ander doel te gebruiken dan in deze voorwaarden omschreven en u bent gehouden alle van toepassing zijnde (privacy)wet- en regelgeving na te leven. Dit betekent onder meer dat het u niet is toegestaan om de Site van Schwarte Uitvaartondersteuning of de op deze Site ter beschikking gestelde gegevens en bestanden op te slaan, te downloaden, te verspreiden, te reproduceren, te vermenigvuldigen, te distribueren, te verzenden, te verzamelen, te publiceren of aan derden ter beschikking te stellen, zulks in de ruimste zin des woords. Daarnaast is het u niet toegestaan de inhoud van de Site op enigerlei wijze te wijzigen, dan wel om de op de Site geplaatste gegevens en bestanden te verwerken en/of te registreren en/of te gebruiken voor het verzenden van commerciële berichten, zulks in de ruimste zin des woords, door middel van e-mail, fax, SMS, MMS of anderszins (spammen).

Schwarte Uitvaartondersteuning,

kan niet garanderen dat haar Site te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk is en is gerechtigd haar Site al dan niet tijdelijk buiten gebruik te stellen en/of te beëindigen. Schwarte Uitvaartondersteuning kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de hieruit voortvloeiende schade.

Omdat Schwarte Uitvaartondersteuning is niet aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht door mogelijke virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden enzovoort indien deze, ondanks de door Schwarte Uitvaartondersteuning genomen voorzorgsmaatregelen, op de Site, de daarop geplaatste gegevens en bestanden en/of in de door haar gebruikte elektronische communicatiemiddelen voorkomen.

De Site van Schwarte Uitvaartondersteuning kan links naar websites of webpagina’s van derden bevatten. Schwarte Uitvaartondersteuning heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites. Zij is dan ook niet verantwoordelijk voor deze inhoud en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (directe of indirecte) schade of verlies, zulks in de ruimste zin des woords, voortvloeiend uit het bezoeken, raadplegen en/of gebruiken van deze websites. Wanneer derden op hun website verwijzingen en/of links naar de Site van Schwarte Uitvaartondersteuning opnemen, betekent dat geenszins dat Schwarte Uitvaartondersteuning instemt met de inhoud van deze websites. Daarnaast is Schwarte Uitvaartondersteuning op geen enkele wijze aansprakelijk voor de op andere websites opgenomen verwijzingen en/of links naar de Site van Schwarte Uitvaartondersteuning.

Ingeval u uw verplichtingen uit de onderhavige voorwaarden, dan wel de geldende wet- en regelgeving niet nakomt en/of naleeft, dan wel op enigerlei wijze schade toebrengt aan de Site van Schwarte Uitvaartondersteuning, bent u volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade, kosten, gevolgen en vorderingen, zulks in de ruimste zin des woords. U zult Schwarte Uitvaartondersteuning terzake vrijwaren.

Schwarte Uitvaartondersteuning,

is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van derden en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen) die direct of indirect ontstaan en/of voortvloeien uit het gebruik van haar Site of de inhoud daarvan. Indien en voor zover Schwarte Uitvaartondersteuning toch op enigerlei wijze aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van Schwarte Uitvaartondersteuning voor indirecte schade in alle gevallen uitgesloten. Onder indirecte schade wordt onder meer verstaan geleden of te lijden gevolgschade en/of bedrijfsschade, omzetvermindering, gederfde winst en verlies van goodwill. Iedere eventuele aansprakelijkheid van Schwarte Uitvaartondersteuning is daarnaast beperkt tot een bedrag van maximaal € 10.000,- per gebeurtenis en maximaal € 20.000,- per kalenderjaar. De aansprakelijkheid van Schwarte Uitvaartondersteuning zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

Ten aanzien van de verwerking van de aan Schwarte Uitvaartondersteuning verstrekte (persoons)gegevens (niet betreffende de persoonsgegevens van opdrachtgevers van Schwarte Uitvaartondersteuning) wordt verwezen naar het geldende privacy statement van Schwarte Uitvaartondersteuning. Dit privacy statement kan worden ingezien door hier te klikken.

Schwarte Uitvaartondersteuning behoudt zich het recht voor de onderhavige voorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden bij het plaatsen daarvan op deze Site direct van kracht. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Of uw dierbare nu wel of niet verzekerd is

Neem contact met ons op als uw verzekeringsmaatschappij bijv. DELA, Yarden, Monuta of Reaal etc. Wij zullen de uitvaart regelen en een professionele service bieden die alle verwachtingen overtreft. Wij zijn er voor u, wat er ook gebeurt!

Uitvaartpolissen zijn vaak één of meer keren overgenomen door andere organisaties, en daarom helpen wij u graag bij het indienen van de polis. Iedereen heeft zijn eigen recht om een begrafenisondernemer te kiezen, dus als uw lidmaatschap bij een of andere vereniging korting geeft op wat nodig is, laat het ons weten!

U kunt er zeker van zijn dat de uitvaart altijd binnen het door u vastgestelde budget zal passen.

Wij bieden vijf verschillende pakketten aan, elk afgestemd op specifieke behoeften. Wij geven u namelijk graag een advies op maat.

Wij verzorgen door heel Nederland eerbiedwaardige uitvaarten, begeleid door professionele uitvaartverzorgers uit uw eigen regio.

Disclaimer Disclaimer Disclaimer Disclaimer Disclaimer

Disclaimer Disclaimer Disclaimer Disclaimer Disclaimer

Schwarte Uitvaartondersteuning
Average rating:  
 0 reviews