Financieel

De totale uitvaartkosten zijn zeer afhankelijk van de persoonlijke wensen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan welke voordelige uitvaart wil ik, wel of geen condoleancebezoek, het aantal volgauto’s, welke kist, eventuele advertentiekosten, enz.

De kosten kunnen variëren van € 5000 voor een eenvoudig budget uitvaart crematie zonder plechtigheid tot € 15000 voor een uitgebreide begrafenis met een eigen graf en grafmonument.

Tijdens de uitvaartbespreking of een eventuele (telefonische) voorbespreking wordt altijd een persoonlijke kostenbegroting opgesteld. Dit geeft beide partijen een bepaalde mate van zekerheid.

 

Na de uitvaart moet er op financieel gebied mogelijk veel geregeld worden. Denk aan bankzaken, tegoeden, belastingen, leningen en openstaande schulden. Maar waar moet u beginnen?

 

Bank

 

Zo snel mogelijk na het overlijden, is het zaak om de bank in te lichten. Mogelijk heeft u dit al gedaan.

Wat gebeurt er:

  • Bij meerdere rekeninghouders: de bank draagt er zorg voor dat de mederekeninghouder de rekening kan blijven gebruiken.
  • Bij een enkele rekeninghouder: de bank blokkeert de rekening. Er kan dan even geen geld van de bank worden afgeschreven. De nabestaanden hebben zo de tijd om de bankzaken op orde te stellen.

Na de uitvaart zal de bank u op de hoogte stellen over wat er nodig is om de bankzaken af te handelen en om de rekening weer vrij te geven aan een bevoegd persoon. Hiervoor dient u in elk geval de overlijdensakte en (meestal) een verklaring van erfrecht aan te leveren.

 

Bankproducten

 

Daarnaast zal de bank u mogelijk keuzes voorleggen die gemaakt moeten worden met betrekking tot bankproducten van de overledene, zoals effectenrekeningen en spaarrekeningen.

Bij een deposito komt het geld in de meeste gevallen zonder boetevrij. Bij een lijfrenteverzekering of spaarproduct stopt de opbouwfase van de verzekerde of rekenhouder. In de voorwaarden staat wat de mogelijkheden zijn voor de nabestaanden, bijvoorbeeld om het tegoed weer om te zetten in een (nabestaanden) lijfrente.

 

Slapende tegoeden

 

Het is mogelijk dat de overledene rekeningen had bij meerdere banken. Mogelijk heeft u geen goed beeld van welke rekeningen dit zijn. Via slapendetegoeden.nl kunt u navraag doen. Via deze website doet u in één keer bij alle banken een verzoek om uit te zoeken of er lopende rekeningen zijn.

 

Leningen

 

Voor kredietverstrekkers geldt dat de schulden moeten worden afgelost voor zover het vermogen en de bezittingen dat toelaten. Bij sommige kredieten is er een kwijtscheldingsclausule. Dan hoeft de schuld na het overlijden niet te worden terugbetaald aan de kredietverstrekker.

 

Belastingen

De belastingdienst wordt op de hoogte gesteld door de gemeente. Wel moeten er nog belastingzaken geregeld worden.

 

Aangifte inkomstenbelasting

 

Mogelijk moet u voor de laatste keer een aangifte inkomstenbelasting doen. Dit moet dan binnen drie maanden gebeuren en kan via een papieren F-formulier. Meestal ontvangt u deze automatisch op het correspondentieadres die bij de belastingdienst bekend is.

 

Aangifte erfbelasting

 

Als u een erfenis ontvangt, moet één van de nabestaanden de aangifte erfbelasting verzorgen. Dit kan eventueel worden uitbesteed aan een boekhouder. Het doen van aangifte kan digitaal. Vaak ontvangt u als erfgenaam automatisch een brief van de belastingdienst. Daarin staat hoe u aangifte doet en voor wanneer deze binnen moet zijn.

Tip:

Het is handig om alle rekeningen van de kosten die u maakt rondom het overlijden te bewaren. Dit komt omdat veel kosten kunnen worden afgetrokken bij de aangifte erfbelasting. Verder komt u, als uw partner overlijdt, mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen? Neem contact op met de gemeente.

Voor beleggingen is het raadzaam om bij de bank te informeren wat de waarde was van de aandelen op het moment van overlijden. Deze waarde heeft u nodig bij de aangifte erfbelasting.

 

Toeslagen

 

Houdt er rekening mee dat de erfenis invloed kan hebben op de hoogte van uw toeslagen, zoals zorgtoeslag of huurtoeslag. Het is belangrijk dat u wijzigingen in uw inkomen of vermogen doorgeeft aan de belastingdienst.

 

Werk, uitkering en pensioen

 

Het loon van een werknemer stopt op de dag van overlijden. Stel de werkgever hier spoedig van op de hoogte. De werkgever is vaak verplicht om een overlijdensuitkering te betalen. Deze is minimaal één maandsalaris of de maandelijkse uitkering. Daarnaast hebben de nabestaanden recht op uitbetaling van niet genoten vakantiedagen. Door veel werkgevers wordt dit lang niet automatisch uitgekeerd.

Had de overledene een eigen onderneming? Dan is deze een onlosmakelijk deel van erfenis. Het is in dat geval raadzaam om een boekhouder of belastingadviseur in te schakelen voor een goede afwikkeling.

 

Uitkering

 

Ook uitkeringsinstanties worden door de gemeente op de hoogte gesteld van een overlijden. Als nabestaande hoef u dus alleen de gemeente tijdig in te lichten. Na een sterfgeval stoppen uitkeringen, zoals een ziektewetuitkering of AOW-uitkering. Dit gebeurt op de dag van het overlijden. De kans is echter groot dat u wel recht heeft op een Anw nabestaandenuitkering van de Sociale verzekeringsbank (SVB) en/of het UWV. Zodra het overlijden is doorgegeven, ontvangt u hiervoor automatisch een aanvraagformulier.

 

AOW

 

Betalen voor AOW stopt nadat er aangifte van overlijden is gedaan. Als de overledene AOW-pensioen ontving, wordt dit ook stopgezet op de dag na het overlijden. Als u als overgebleven partner AOW ontvangt, heeft u recht op een AOW voor alleenstaanden. Vaak heeft u recht op een overlijdensuitkering van het SVB. U betaalt hierover geen belasting. U ontvang per post meer informatie.

 

Pensioen

 

De gemeente stelt de pensioenuitvoerder op de hoogte van het overlijden. Betaling van het pensioen stopt op de dag van het overlijden. Als er een werknemerspensioen is opgebouwd, heeft de nabestaande recht op een nabestaandenpensioen/partnerpensioen. De hoogte van dit pensioen is afhankelijk van welke afspraken er zijn gemaakt en of het overlijden voor of na de pensioendatum plaatsvond.

Via het pensioenregister mijnpensioenoverzicht.nl kunt u precies berekenen waar u als nabestaande recht op heeft.

financieel financieel financieel

Schwarte Uitvaartondersteuning
Average rating:  
 0 reviews